Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

 tolis.jpg

Contact: Tel: +3(0) 210 7722385

_______________________________________________________________________ 

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

2017: Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

2010: Eπίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στην Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων - Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων».

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·      (Ι) Ερευνητικό έργο: 

Mονάδα ΕΜΕΕ/ΕΟΠ και συμμετοχή σε ικανό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου

·      (ΙΙ) Διδακτικό έργο:

- Διαχείριση Ενέργειας

- Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

- Διοίκηση Λειτουργίας και Συντήρησης

- Εφοδιαστική Ι-Μοντέλα Προγνωστικής  (πρώην Π.Ε.Π) 2001-2002  

- Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας (Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.) 

- Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας (Ναυπηγών Μηχανικών Ε.Μ.Π.)   

- Διατμηματικό μάθημα ΔΠΜΣ - Περιβάλλον και Ανάπτυξη (2005-2006)

·    (ΙΙΙ) Διοικητικό έργο: 

    -2002-2007: Yπεύθυνος εξοπλισμού και συντήρησης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Υπηρεσιών Δικτύου & Τηλεματικής     

    - 2007-2010: Yπόλογος κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

    - 2006-2008: Επιτροπή βασικής έρευνας του Ε.Μ.Π. (ΣΕΒΕ).

    - 2011-2012: Επιτροπή Ενεργειακής Διαχείρισης Ε.Μ.Π.


Σπουδές

___________________________________________________________________

 1996-2001: Διδακτορική Διατριβή στο Ε.Μ.Π.

 1988-1993: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π.

 

Ερευνητικά Θέματα

_______________________________________________________________________________________________________________

·   Επιχειρησιακή Έρευνα

- Μοντελοποίηση συν-εξελικτικών σμηνών σωματιδίων για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης υπό περιορισμούς με υψηλά επίπεδα πολυπλοκότητας (διαστάσεων).  

- Μαθηματική βελτιστοποίηση (optimization) με χρήση μεθόδων SQP-KKT, Simplex, κλπ.

 - Βελτιστοποίηση της αξιοποίησης ενεργειακών πηγών για ειδικούς τύπους ενεργειακής    εκμετάλλευσης (συμπαραγωγή, τρι-παραγωγή κλπ).

 - Βελτιστοποίηση Εθνικού Ενεργειακού Μείγματος Παραγωγής Ισχύος

- Βελτιστοποίηση ενεργειακών επενδύσεων και εφοδιαστικής αλυσίδας

·   Ενεργειακή Οικονομία (Energy Economics) – Διαχείριση Ενέργειας

-Διαχείριση και προγραμματισμός διαδικασιών παραγωγής Ενεργειακών Μονάδων Ισχύος

-Αντίστροφη εφοδιαστική – ανακύκλωση

-Εφοδιαστική της βιομάζας-μελέτη επάρκειας, διανομή, αποθήκευση, μελέτη και διαχείριση αποθεμάτων, χρονικός - προγραμματισμός μεταφορών και στόλου

-Εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων και βιοκαυσίμων

- Βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού εναλλαγής καυσίμων σε εργοστάσια ισχύος

- Αποθεματοποίηση και εναλλαγή πολλαπλών καυσίμων σε εργοστάσια ισχύος

-Εμπορία ρύπων – Μοντελοποίηση ένταξης εμπορίας ρύπων σε μονάδες ισχύος

-Παράγωγα (futures contracts, forward options, derivatives) ενεργειακών προϊόντων

-Ανάλυση επενδύσεων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας

-Τεχνο-οικονομική μελέτη σκοπιμότητας της χρήσης βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας

-Κοστολόγηση Ενεργειακών Προϊόντων. Έρευνα αγοράς θερμικών αναγκών

·      Προγνωστικά μαθηματικά μοντέλα (με έμφαση στη ζήτηση ενέργειας και τις τιμές ενεργειακών προϊόντων – ενδογενή μοντέλα)

- Μοντέλα Box-Jenkins, ARMA –ARIMA - GARCH

- Χρήση νευρωνικών δικτύων ως υπολογιστικά εργαλεία προγνωστικής

- Στατιστικές μέθοδοι τυχαίου περιπάτου (random walk, Wiener, Ito, Ornstein-Uhlenbeck)

·          Συστημική θεωρία   - θεωρία συστημάτων

·          Αριθμητική – Στατιστική ανάλυση ζήτησης υλικών- Συντήρηση

·          Οικονομία της Οικολογίας - Βιώσιμη ανάπτυξη 

- Ανάλυση Οφέλους – Κόστους στην αειφόρο ανάπτυξη

- Περιβαλλοντική επιρροή μεγάλων γεγονότων

·      Υπολογιστική ρευστομηχανική. 2Δ Euler, Navier-Stokes μοντέλα ροής (συνεκτικών και μη συνεκτικών ροών). Χρονοβηματικά υπολογιστικά μοντέλα ρητά και αναλυτικά

 ________________________________________________________________________________________________________________

Επιλογή Δημοσιεύσεων  (Αριθμός Ετερο-αναφορών: >800     SCOPUS/ISI  h-index=11)

Κεφάλαια βιβλίων

1  Tolis A., Rentizelas A., Aravossis K., Tatsiopoulos I. (2012). Decisions under uncertainty in Municipal Solid Waste cogeneration investments. Green Energy and Technology, 55, pp. 197-218, DOI:  10.1007/978-1-4471-2306-4_8. Springer-Link.

Διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1.  Tatsiopoulos I., Tolis A. (2002). Technical and economic evaluation and feasibility study of biomass energy. International Journal of Environmental and Sustainable Development, 1(2), 142-159 [Scopus]

2.    Tatsiopoulos I., Tolis A. (2003). Economic aspects of the cotton-stalk biomass logistics and comparison of supply chain methods. Biomass & Bioenergy, 24(3),199-214  [Scopus & ISI]

3.    Tziralis G. Tolis A. Tatsiopoulos I. Aravossis K.G. (2006). Economic aspects and the sustainability impact of the Athens 2004 Olympic Games.   WIT Transactions on Ecology and the Environment, 98, 21-33 [Scopus]

4.      Rentizelas A. Tolis A., Tatsiopoulos I. (2006). Effect of greenhouse gas emissions trading on investment decisions for biomass-to-energy production.  WIT Transactions on Ecology and the Environment, 98, 129-138 [Scopus]

5.    Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K.G. (2008). Sustainability and the Olympics: The case of Athens 2004. Special Issue "Environmental Economics" of the International Journal of Sustainable Development and Planning, 3(2), 132-146  [Scopus]

6.      Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Tolis A. (2008). An optimization model for multi-biomass tri-generation energy supply. Biomass & Bioenergy, 33(2), 223-233. [Scopus & ISI]

7.    Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I. (2009). Biomass district energy trigeneration systems: emissions reduction and financial impact. Water, Soil and Air Pollution Journal: Focus, 9(1-2), 139-150 [Scopus & ISI]

8.    Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I. (2009). Logistics issues of biomass: The storage problem and the multi-biomass supply chain. Renewable and Sustainable Energy Reviews Journal, 13(4), 887-894 [Scopus & ISI]

9.    Tolis A., Tsakoumis A., Pazarskis M., Christodoulou P. (2009). Decision Making for Potential Investors on the Power Sector. International Journal of Management Research and Technology, 3(2), 437-443

10.  Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I. (2010). Time-dependent opportunities in energy business: a comparative study of locally available renewable and conventional fuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews Journal, null14(1), 384-393 [Scopus & ISI]

11.     Tolis A., Doukelis A., Tatsiopoulos I. (2010). Stochastic interest rates in the analysis of energy investments: implications on economic performance and sustainability. Applied Energy, 87(8), 2479–2490[Scopus& ISI]

12.   Tolis A., Rentizelas A., Aravossis K., Tatsiopoulos I. (2010). Electricity and combined heat and power from municipal solid waste; theoretically optimal investment decision time and emissions trading implications. Waste Management and Research, 28(11), 985-995  [Scopus & ISI]

13.    Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I. (2010). Optimization of electricity energy markets and assessment of CO2 trading on their structure: A stochastic analysis of the Greek Power Sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 2529–2546. [Scopus & ISI]

14.     Tolis A., Rentizelas A. (2011). An impact assessment of electricity and emission allowances pricing in optimised expansion planning of power sector portfolios. Applied Energy, 88(11), 3791-3806 [Scopus & ISI]

15.      Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I. (2012). Investment Planning in Electricity Production under CO2 Price Uncertainty. International Journal of Production Economics, 140 (2), 622-629 [Scopus & ISI]

16.     Zis Τ., Bell M.G.H., Tolis A., Aravossis K. (2013). Economic evaluation of alternative options for municipal solid waste management in remote locations. Waste and Biomass Valorisation, 4(2), 287-296 [Scopus]

17.    Varympopiotis A., Tolis A., Rentizelas Α., Tatsiopoulos Ι., Aravossis Κ. (2013). Flexible fuel rotation for the retrofitting of lignite power plants. Fresenius Environmental Bulletin, 22(7A), 2074-2086 [Scopus]

18.    Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I. (2013). Optimisation and investment analysis of two biomass–to–heat supply chain structures. Biosystems Engineering, 120, 81-91 [Scopus & ISI]

19.      Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I.  (2014). Combined Municipal Solid Waste and Biomass System Optimization for District Energy Applications. Waste Management, 34(1), 36-48 [Scopus & ISI]

20.    Varympopiotis A., Tolis A., Rentizelas Α. (2014). Fuel switching in power-plants: modelling and impact on the analysis of energy projects. Energy Conversion and Management, 77, 650-667 [Scopus & ISI]

21.      Tolis A. (2015). The effect of long-term expansion on the evolution of electricity price: numerical analysis of a theoretically optimised electricity market. European Journal of Operational Research, 244(3), 939–954[Scopus & ISI]

22.    Laios A., Gubbala K., Lampe R., Tolis A. (2016). Optimal MRI interval for detection of asymptomatic recurrence in surgically treated early cervical cancer by use of a mathematical model. Hippokratia, 20(1), 4-8 [Scopus & PubMed]

23.    Tsalavoutis V.A., Vrionis C.G., Tolis A.I.  (2017). Relaxation of quantitative energy objectives on generation expansion planning: A computational and policy study. International Transactions on Electrical Energy Systems, 27 (12), [Scopus & ISI].

24.    Tsalavoutis, V.A., Vrionis, C.G., Tolis, A.I. (2018). Optimizing a unit commitment problem using an evolutionary algorithm and a plurality of priority lists. Operational Research,(In Press), [Scopus & ISI].

 25.    Vrionis C., Tsalavoutis V., Tolis A. (2020). A Generation Expansion Planning model for integrating high shares of renewable energy: A Meta-Model Assisted Evolutionary Algorithm approach. Applied Energy, 259, [Scopus & ISI].

Διεθνή Συνέδρια με κρίση στο πλήρες κείμενο

1.        Tatsiopoulos I., Tolis A., (2001). “Introduction on technical and economical evaluation and feasibility study of biomass energy”, Proceedings of the 8th International Seminar on Life-Cycle Engineering, Varna, Bulgaria.

2.       Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., (2004). “Market Evaluation of Gasifiers in Greece”, 2nd World Conference & Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, Italy.

3.    Tolis A., Giannopoulos D., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Funti M., (2004). “Potentials Perspectives and Multi Criteria Assessment Methodologies for exploitation of Agricultural Biomass”, 2nd World Conference & Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, Italy.

4.     Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I., (2005). “Bioenergy supply chain optimization using multiple biomass sources”, Proceedings of the 14th European Biomass Conference, Paris.

5.     Rentizelas A., Tatsiopoulos I.P., Tolis A. (2005). ‘Multi-biomass Supply Chain and Optimisation’, Proceedings of the World Renewable Energy Congress, Aberdeen, UK, 23-27 May 2005.

6.    Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I., (2006). “Effect of greenhouse gas emissions trading on investment decisions for biomass-to-energy production”, First International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, Mykonos, Greece.

7.     Tziralis G., Tolis A., Tatsiopoulos I., Aravossis K., (2006). “Economic Aspects and Sustainability Impact of the Athens 2004 Olympic Games”, First International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, Mykonos, Greece.

8.     Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I., (2007). “Estimating greenhouse gas emissions reduction and allowances: trading revenue for biomass tri_generation applications”, First Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 07), Skiathos, Greece.

9.    Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Avraam K.T., Varotsis N.S., Kapetanakis E.P. (2009). “Impact Assessment of Greenhouse Gas Trading on Electricity Production Industry”, Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece.

10.    Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I. (2010). Investment Planning in Electricity Production under CO2 Price Uncertainty. Sixteenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, March 1-5, 2010.

11.     Tatsiopoulos I., Rentizelas A. Tolis A. (2010). The experience curve effect on renewable energy penetration. The International Conference on Renewable Energies, ICRE 2010 Damascus, Syria, April 5 – 8, 2010.

12.    Zis T., Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Aravossis K. (2011). Economic evaluation of waste management options for remote areas. Third Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE ‘11), Skiathos, Greece, June 19-24, 2011.

13.   Varympopiotis G., Tolis A., Rentizelas A., Tatsiopoulos I., Aravossis K. (2011). Strategic investments for existing power plants. Third Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE ‘11), Skiathos, Greece, June 19-24, 2011.

14.  Rentizelas A., Tolis A., Tatsiopoulos I. (2012). Optimizing Waste Management Systems Design for Energy Recovery. Seventeenth International Working Seminar on Production Economics, Innsbruck, Austria, February 20-24, 2012.

15.  Zis T., Tolis A., Aravossis K. (2013).An environmental and economic analysis of waste transportation strategies in remote islands. Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece.

16.    Varympopiotis G., Papakonstantinou P., Tolis A., Rentizelas A., Aravossis K. (2013). Economic, financial and technical issues of wind power generators for the transition to a zero carbon economy. Fourth International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 2013.

17.  Tsalavoutis V., Vrionis C., Tolis A. (2017). An Enhanced Real Coded Approach for the Optimization of the Unit Commitment Problem. Proceedings of the 2016 IEEE Symposium Series on computational Intelligence (IEEE SSCI 2016), Athens, Greece, December 8-16, 2016.  DOI: 10.1109/SSCI.2016.7850008

18.   Tsalavoutis V., Vrionis C., Tolis A., Plataniotis D. (2018). A Differential Evolution Approach for the Reliability Constrained Unit Commitment Problem. Proceedings of the 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, (ΙΕΕΕ SSCI 2018), pp. 2329-2336. DOI: 10.1109/SSCI.2018.8628693

19. Tsalavoutis V., Vrionis C., Tolis A. (2019). A hybrid multi-objective evolutionary algorithm for economic-environmental generation scheduling.
GECCO 2019 - Proceedings of the 2019 Genetic & Evolutionary Computation Conference, pp. 1338-1346. DOI: 10.1145/3321707.3321810

20.  Tsalavoutis V., Tolis A., Vrionis C., (2019). Optimization of the hydrothermal generation scheduling problem using an enhanced multi-objective evolutionary algorithm. Proceedings of the 8th International Symposium and 30th National Conference on Operational Research (HELORS), Patras, Greece, May 2019

 _________________________________________________________________________________________________________________

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

·         International Journal of Molecular Sciences [Scopus & ISI]

·         Water, Air, & Soil Pollution: Focus [Scopus]

·         Water Environment Research [Scopus & ISI]

·         European Transactions on Electrical Power [Scopus & ISI]

·         Energy [Scopus & ISI]

·         Energy & Fuels [Scopus & ISI]

·         Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics [Scopus]

 

Ενέργειες Εγγράφων