Αρχική Σελίδα Εργαστήρια Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής Δραστηριότητες και Ερευνητικές Μονάδες Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Μετάβαση στο περιεχόμενο. | Μετάβαση στην πλοήγηση

Κύριο ερευνητικό αντικείμενο της ερευνητικής μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η εξυπηρέτηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα που σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη σε θέματα παραγωγής και κατανάλωσης. Η έμφαση στην Αειφόρο Ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της ανάγκης να επιλυθούν σχετικά εξειδικευμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα και διεθνώς. Η συνήθης υπόθεση που γίνεται είναι ότι είναι δύσκολο να υπάρξει ανάπτυξη ενός οργανισμού με περιβαλλοντικά συμβατό τρόπο, ενώ είναι ζητούμενο η ανάπτυξη και οι επενδύσεις να συμβαδίζουν με τη προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική διάσταση.

Η ερευνητική ομάδα εξειδικεύεται στην επίλυση του παραπάνω προβλήματος και στην ανάλυση και μελέτη γνωστικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

 • Ανάλυση των επιπτώσεων των επενδύσεων στο περιβάλλον με χρήση μεθοδολογιών οικονομικής του περιβάλλοντος
 • Ανάλυση κινδύνου σε περιβαλλοντικέ επενδύσεις
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός Οργανισμών
 • Κατάρτιση, αξιολόγηση και ανάλυση περιβαλλοντικών επενδυτικών σχεδίων
 • Χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων σε περιβαλλοντικές επενδύσεις (ΣΔΙΤ, Venture Capital, κλπ.)
 • Χρήση μεθοδολογιών Ανάλυσης Οφέλους Κόστους και Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επενδύσεων
 • Τεχνικοοικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών επενδύσεων
 • Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση

Το παρεχόμενο έργο των μελών της Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης επικεντρώνεται στα εξής:

 • Παροχή συμβουλών στα θέματα του γνωστικού της αντικειμένου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και μελέτες του γνωστικού της αντικειμένου
 • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων που έχουν σχέση με το γνωστικό της αντικείμενο

Η ερευνητική μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι κύριος διοργανωτής των ακόλουθων διεθνών συνεδρίων, τα οποία λαμβάνουν χώρα εναλλακτικά ανά διετία:
1. International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics CEMEPE/SECOTOX
2. International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment

Τα μαθήματα που υποστηρίζονται άμεσα από την Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι: «Τεχνολογική Οικονομική» και «Ειδικά κεφάλαια Τεχνολογικής Οικονομικής».

Τα μέλη της Ερευνητικής Μονάδας προέρχονται από τον Τομέα βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και διαθέτουν αξιόλογη ερευνητική, διδακτική και μελετητική εμπειρία σε όλο το φάσμα που σχετίζεται με το ερευνητικό αντικείμενο της μονάδας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος είναι ο Δ/ντής του Σπουδαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας Καθ. Η. Τατσιόπουλος και Συντονιστής -Κύριος Ερευνητής είναι ο Δρ. Κ. Αραβώσης, Λέκτορας ΕΜΠ.

Ενέργειες Εγγράφων